ΜΕΤΑ

Δημιουργούμε όλες τις προϋποθέσεις, ώστε όλοι οι Έλληνες και όσοι διαμένουν στη χώρα να απολαμβάνουν υψηλού κύρους υπηρεσίες υγείας σε σύγχρονα νοσοκομεία και μονάδες υγείας.

Όλοι οι Έλληνες πολίτες και κάτοχοι ΑΜΚΑ και ΕΟΠΥΥ έχουν πλήρη κάλυψη και ασφάλεια για περίθαλψη σε κρατικά και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, χωρίς ουδεμία επιβάρυνση. Ο ΕΟΠΥΥ μετατρέπεται σε ασφαλιστικό φορέα πλήρους και αποκλειστικής κάλυψης.

Εκδίδεται η Εθνική Ταυτότητα Πλήρους Κάλυψης για όλους εντός της χώρας και της Ευρώπης.

Δημιουργείται η Ταυτότητα Άμεσης Προτεραιότητας για όλους όσους έχουν ανάγκη φροντίδας και επιμέλειας.

Επίσης, οι Έλληνες πολίτες έχουν πρόσβαση σε όλα τα στρατιωτικά νοσοκομεία και μονάδες υγείας, όπου ειδικές πτέρυγες ενεργοποιούνται για την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Τα νοσοκομεία που δεν εφημερεύουν δέχονται περιστατικά, όπου χρήζουν άμεσης προτεραιότητας και ανάγκης.

Πρόσβαση στην κρατική και ιδιωτική υγεία για όλους με τη συμβολή και εγγύηση του κράτους !

Άτομα με την ΤΑΠ έχουν άμεση προτεραιότητα και πρόσβαση παντού, σε μέσα μεταφοράς, νοσοκομεία, αεροδρόμια, δημόσιες υπηρεσίες!

Απαιτούμε πρόσβαση στην κρατική και ιδιωτική υγεία για όλους με τη συμβολή και εγγύηση του κράτους.

Τα άτομα που φέρουν ΤΑΠ δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση στα παραπάνω και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν!