ΜΕΤΑ

Η χρηματοδότηση των νέων επιχειρηματιών θα γίνεται άμεσα και χωρίς γραφειοκρατία, ώστε να διασφαλίζεται η άμεση ενεργοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων. Ο μέγιστος χρόνος αξιολόγησης ελέγχου έγκρισης και χρηματοδότησης να μην υπερβαίνει τις 60 εργάσιμες ημέρες.

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών σχεδίων θα γίνεται απευθείας σε συνεργασία με τον νέο επιχειρηματία και την ομάδα ανάπτυξης αντίστοιχου φορέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, φέροντας επιπλέον και την εξασφάλιση της άμεσης χρηματοδότησης.

Στόχος είναι να μπορεί ο νέος επιχειρηματίας να εφαρμόσει την ιδέα του και να εξασφαλίσει χρηματοδοτικούς πόρους από μία και μόνο διαδικασία.